Het sociaal-economisch overleg

Voorstelling

De sectorale bijzondere raadgevende commissies (brc’s) zijn paritaire adviesorganen die de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven (CRB) binnen de CRB-koepel heeft opgericht. Hun juridische grondslag is vastgelegd in artikel XIII.6 van het wetboek van economisch recht. Binnen de CRB werden brc’s opgericht voor de sectoren voeding, distributie, bouw, scheikunde, textiel en diamant en voor de papier-, grafische en uitgeverijensector.

Missies
De sectorale brc’s hebben adviesbevoegdheid voor alle vraagstukken die betrekking hebben op hun sector. Ze brengen advies uit op verzoek van een van de wetgevende kamers, de ministerraad, een of meer ministers, een andere federale overheidsinstantie of uit eigen beweging.  
De meeste brc’s komen een of twee keer per jaar samen om verslagen op te stellen die de conjunctuur en de werkgelegenheid in hun sector analyseren. Deze verslagen worden gepubliceerd op de website van de CRB. Ze bevatten een kritische analyse van de statistieken door de leden. De bevoegde administraties (fod Economie, NBB) worden nauw bij die werkzaamheden betrokken.
Bovendien brengen de brc’s regelmatig specifieke adviezen uit op initiatief van hun leden of op verzoek van een minister. De voorbereidende werkzaamheden worden ondersteund door hoorzittingen met deskundigen (uit met name de academische wereld en de overheidsbesturen) en door studies die het secretariaat van de CRB uitvoert.  Deze studies worden tegelijk met de adviezen op de website gepubliceerd.

Samenstelling en werking
De sectorale bijzondere raadgevende commissies zijn paritaire adviesorganen die zijn samengesteld uit een voorzitter, effectieve leden die worden voorgedragen door de representatieve werkgeversorganisaties van de bovengenoemde sectoren en effectieve leden die worden voorgedragen door de representatieve werknemersorganisaties. De brc’s tellen evenveel plaatsvervangende als effectieve leden.
Hun samenstelling kan worden aangevuld met maximum vier gecoöpteerde leden die vermaard zijn om hun wetenschappelijke of technische waarde. De brc’s kunnen zo nodig ook altijd een beroep doen op andere deskundigen.  

Zoeken
Newsletter

Ontvang onze nieuwsbrief
Uw gegevens zijn strikt vertrouwelijk

x
Om u beter van dienst te zijn, gebruiken we cookies Meer informatie. Cookies aanvaarden