Het sociaal-economisch overleg

Voorstelling

Op 1 januari 2018 werd de bijzondere raadgevende commissie Verbruik opgericht binnen de koepel van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven (CRB). De bijzondere raadgevende commissie Verbruik (brc Verbruik) neemt de taken van de Raad voor het Verbruik over en gedeeltelijk de taken van de Commissie voor de Veiligheid van de Consumenten.

Opdrachten

De brc Verbruik heeft als belangrijkste opdracht adviezen uit te brengen over problemen die de consumptie van producten en het gebruik van de diensten aanbelangen, en over problemen die voor de consumenten van belang zijn. Dit gebeurt op vraag van één of meerdere ministers, de Ministerraad, het parlement, een andere federale overheidsinstantie of de CRB zelf. De brc Verbruik kan ook adviezen op eigen initiatief uitbrengen. De brc Verbruik is bijgevolg de centrale adviesstructuur voor alle problemen inzake consumptie en bescherming van de consument.

De brc Verbruik is eveneens een plaats van dialoog en overleg waar consumentenvertegenwoordigers en professionele vertegenwoordigers informatie uitwisselen, standpunten kenbaar maken en compromissen vinden. Het is een bevoorrecht instrument voor de beleidsondersteuning. De adviezen van de Raad zijn weliswaar niet bindend voor de overheid maar worden meer opgevolgd naarmate ze unaniem zijn.

Ze wordt door het Wetboek van economisch recht eveneens gerechtigd collectieve consumentenovereenkomsten te sluiten.

Daarnaast heeft de brc Verbruik een aantal opdrachten met betrekking tot de veiligheid en de gezondheid van de consumenten. Het betreft met name:

  • het uitbrengen van adviezen bij het opstellen van reglementering die verband houdt met de bescherming van de veiligheid en de gezondheid van de gebruikers
  • het geven van advies over het beleid van de federale overheid inzake de bescherming van de veiligheid en gezondheid van de gebruikers en de consumenten ten gevolge van het op de markt brengen en het gebruik van producten
  • het geven van advies aan de minister wanneer men het publiek moet inlichten over risico’s en algemene problemen bij specifieke producten of diensten
  • het organiseren van het overleg tussen de producenten, de distributeurs, de gebruikers, de overheid en de gespecialiseerde instellingen

Een aantal regelgevingen schrijft voor dat de brc Verbruik verplicht geraadpleegd moet worden. U vindt hierbij een overzicht.

Samenstelling

De brc Verbruik is een paritair raadgevend orgaan: hij is, naast een voorzitter, samengesteld uit 13 representatieve leden van de consumentenorganisaties en uit 13 representatieve leden van de beroepsverenigingen die de productie, de distributie, de middenstand en de landbouw vertegenwoordigen. Beide groepen kiezen in hun midden een ondervoorzitter. U vindt de huidige samenstelling van de brc Verbruik hier.

Oprichtingsakte
Het koninklijk besluit van 13 december 2017 houdende oprichting van de bijzondere raadgevende commissie 'Verbruik' binnen de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven en tot opheffing van de Commissie voor Milieu-etikettering en milieureclame beschrijft de opdrachten van de brc Verbruik, haar samenstelling en enkele werkingsregels.

Huishoudelijk reglement
Het huishoudelijk reglement van de brc Verbruik kunt u hier raadplegen.

Adviezen en activiteitenverslagen (tot 31 december 2017)
De Raad voor het Verbruik heeft in zijn rijke verleden talrijke adviezen uitgebracht over alle aspecten van het verbruik. Hij heeft een niet te verwaarlozen rol gespeeld bij de uitwerking en de modernisering van de grote wetgevingen inzake consumentenbescherming (marktpraktijken, consumentenkrediet, veiligheid van producten,...). U kunt deze adviezen en activiteitenverslagen (tot 31 december 2017) raadplegen via deze link.

Zoeken
Newsletter

Ontvang onze nieuwsbrief
Uw gegevens zijn strikt vertrouwelijk

x
Om u beter van dienst te zijn, gebruiken we cookies Meer informatie. Cookies aanvaarden