Het sociaal-economisch overleg

Voorstelling

Op 1 januari 2018 werd de bijzondere raadgevende commissie Onrechtmatige Bedingen opgericht binnen de koepel van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven (CRB). De bijzondere raadgevende commissie Onrechtmatige Bedingen (brc Onrechtmatige Bedingen) neemt de taken van de Commissie voor Onrechtmatige Bedingen over.

Opdrachten

De brc Onrechtmatige bedingen heeft als belangrijkste opdrachten adviezen en aanbevelingen uit te brengen omtrent bedingen en voorwaarden in overeenkomsten gesloten tussen verkopers en consumenten (de artikelen VI.85, VI.86 en VI.87 Wetboek van economisch recht (WER)). Zij ziet zij erop toe of er geen onrechtmatige bedingen, dit zijn bedingen die kennelijk het evenwicht tussen de rechten en de verplichtingen van de partijen lijken te verstoren, voorkomen. Zij kan eveneens een begrijpelijke redactie van de contractsvoorwaarden, alsook de invoeging van vermeldingen of bedingen die haar noodzakelijk lijken om tot een begrijpelijke redactie te komen, aanbevelen. Zij kan tenslotte ook voorstellen tot wetswijzigingen doen in het raam van haar bevoegdheden.

De brc Onrechtmatige bedingen kan eveneens kennis nemen van, en adviezen en aanbevelingen formuleren inzake bedingen en voorwaarden in overeenkomsten gesloten tussen de titularissen van vrije beroepen en hun cliënten (de artikelen XIV.52,XIV.53 en XIV.54 WER).

Op de Commissie voor Onrechtmatige Bedingen kan een beroep worden gedaan door één of meerdere ministers, de Ministerraad, het parlement, een andere federale overheidsinstantie, de CRB zelf, de consumentenorganisaties, de betrokken (inter)professionele groeperingen en, in geval van bedingen in overeenkomsten gesloten tussen een consument en de titularis van een vrij beroep, de beroepsregulerende overheden. Individuele verkopers kunnen de brc dus niet vatten.

De brc Onrechtmatige bedingen kan ook adviezen en aanbevelingen op eigen initiatief uitbrengen.

Samenstelling

De brc Onrechtmatige bedingen bestaat, naast een voorzitter, die deskundigheid en onafhankelijkheid waarborgt, uit een paritaire vertegenwoordiging van de 'belangengroepen' in het economisch verkeer, zijnde 6 vertegenwoordigers van consumentenorganisaties en 6 vertegenwoordigers van de productie, distributie, landbouw, middenstand en de vrije beroepen.


Daarnaast zijn er vier permanente deskundige leden die zetelen omwille van hun deskundigheid op dit specifieke domein.

Oprichtingsakte

Het koninklijk besluit van 13 december 2017 houdende oprichting van de bijzondere raadgevende commissie "Onrechtmatige bedingen" binnen de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven beschrijft de samenstelling en de werking van de brc Onrechtmatige bedingen.

Huishoudelijk reglement

Het huishoudelijk reglement van de brc Onrechtmatige bedingen kunt u hier raadplegen.

Adviezen en activiteitenverslagen (tot 31 december 2017)

De Commissie voor Onrechtmatige Bedingen heeft in haar rijke verleden talrijke belangrijke adviezen uitgebracht over modelovereenkomsten, algemene voorwaarden, ontwerpen van regelgeving… U kunt deze adviezen en activiteitenverslagen (tot 31 december 2017) raadplegen via deze link.

Zoeken
Newsletter

Ontvang onze nieuwsbrief
Uw gegevens zijn strikt vertrouwelijk

tag cloud
x
Om u beter van dienst te zijn, gebruiken we cookies Meer informatie. Cookies aanvaarden